Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh được ban hành theo Quyết đinh số 2534/QĐ-ĐHTL ngày 21/09/2022 của Trường Đại học Thủy lợi

Ngày 21/09/2022, Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi đã ký Quyết đinh số 2534/QĐ-ĐHTL phê duyệt Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh theo định hướng nghiên cứu, ứng dụng chính thức áp dụng cho các Khoá 30 trở về sau.

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1PLouZx_RUe2RB0u3kK8e6KVmitXbIwJm