Tổ chức bộ máy Khoa Kinh tế và Quản lý

Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm Ban lãnh đạo Khoa các Trưởng Bộ môn, các nhà Khoa học và giảng viên có uy tín và chuyên môn sâu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nhà trường. Hội đồng Khoa học và Đào tạo chịu trách nhiệm tư vấn cho Ban Chủ nhiệm Khoa xây dựng và phát triển nội dung chương trình đào tạo; định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; xây dựng chiến lược phát triển chung của Khoa.

Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế và Quản lý

Ban lãnh đạo Khoa

 TS Đỗ Văn Quang - Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý;

Văn phòng: P206 -207 A5

Email: quangkttl@tlu.edu.vn                

♦ PGS. TS Nghiêm Xuân Lợi - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý

Văn phòng: P206 -207 A5

Email: loinv@tlu.edu.vn

♦ TS Lê Văn Chính - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý

Văn phòng: P206 -207 A5

Email: chinhlv@tlu.edu.vn

Văn phòng Khoa

♦ Nguyễn Hải Hiền – Trợ lý Khoa        

Email haihien_kttl@tlu.edu.vn

♦ Phạm Thị Bích Ngoan – Trợ lý Khoa       

Email: ngoanpb@tlu.edu.vn

Các Bộ môn và Trung tâm

♦ Bộ môn Quản lý xây dựng (P211 nhà A5)

Trưởng Bộ môn:  PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân 

♦ Bộ môn Kế toán (P208 nhà A5)

Trưởng Bộ môn: PGS. TS Nghiêm Xuân Lợi

♦ Bộ môn Quản trị Kinh doanh (P209 nhà A5)

Trưởng Bộ môn: TS Trần Quốc Hưng

♦ Bộ môn Kinh tế: (P210 nhà A5)

Trưởng Bộ môn: PGS. TS Trần Văn Hoè

♦ Bộ môn Phát triển kỹ năng: (P216 nhà A5)

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Phương Thảo

♦ Trung tâm Kinh tế và Quản lý: (P114 nhà A5)

Giám đốc: TS. Đỗ Văn Quang