Tổ chức bộ máy Khoa Kinh tế và Quản lý

Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm Ban lãnh đạo Khoa các Trưởng Bộ môn, các nhà Khoa học và giảng viên có uy tín và chuyên môn sâu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nhà trường. Hội đồng Khoa học và Đào tạo chịu trách nhiệm tư vấn cho Ban Chủ nhiệm Khoa xây dựng và phát triển nội dung chương trình đào tạo; định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; xây dựng chiến lược phát triển chung của Khoa.

Ban lãnh đạo Khoa

 PGS.TS Lê Văn Chính - Phụ trách Khoa Kinh tế và Quản lý;

Văn phòng: P206 -207 A5

Email: chinhlv@tlu.edu.vn           

♦ PGS.TS Bùi Thị Ngọc - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý

Văn phòng: P206 -207 A5

Email: ngocbt@tlu.edu.vn

♦ TS Lê Thanh Phương - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý

Văn phòng: P206 -207 A5

Email: phuonglv@tlu.edu.vn

Văn phòng Khoa

♦ Nguyễn Hải Hiền – Trợ lý Khoa        

Email haihien_kttl@tlu.edu.vn

♦ Phạm Thị Bích Ngoan – Trợ lý Khoa       

Email: ngoanpb@tlu.edu.vn

Các Bộ môn và Trung tâm

♦ Bộ môn Kinh tế xây dựng (P211 nhà A5)

Phụ trách Bộ môn:  PGS.TS Lê Văn Chính

♦ Bộ môn Kế toán (P208 nhà A5)

Phụ trách Bộ môn: TS Vũ Thị Nam

♦ Bộ môn Quản trị Kinh doanh (P209 nhà A5)

Trưởng Bộ môn: TS Trần Quốc Hưng

♦ Bộ môn Kinh tế: (P210 nhà A5)

Phụ trách Bộ môn: TS. Phùng Mai Lan

♦ Bộ môn Phát triển kỹ năng: 

Phụ trách Bộ môn: TS. Phạm Thị Hải Yến

♦ Bộ môn Logistics và chuỗi cung ứng: 

Phụ trách Bộ môn: GS.TS Đặng Đình Đào

♦ Bộ môn Thương mại điện tử: 

Phụ trách Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Văn Minh

♦ Bộ môn Quản trị du lịch: 

Phụ trách Bộ môn: GS.TS Nguyễn Văn Đính

♦ Bộ môn Tài chính: 

Phụ trách Bộ môn: TS Lê Thanh Phương

♦ Bộ môn Kinh tế và kinh doanh số: 

Phụ trách Bộ môn: TS Phùng Tuấn Anh

♦ Bộ môn Kiểm toán: 

Phụ trách Bộ môn: TS. Hoàng Thị Mai Lan

♦ Trung tâm Kinh tế và Quản lý: (P114 nhà A5)

Giám đốc: PGS.TS Lê Văn Chính