Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mục tiêu đào tạo

Mục đích tiêu của đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Quản lý tài nguyên và môi trường” là trang bị cho người học với các môn học bắt buộc và lựa chọn những kiến thức đa ngành về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và kinh tế. Học viên có trình độ học vấn rộng song chuyên sâu, vững vàng và đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, đặc biệt tài nguyên nước và đất khi khai thác sử dụng để phát triển bền vững.

Sau khi tốt nghiệp cao học, học viên có thể là chuyên gia nghiên cứu, phân tích và hoạch định chính sách có liên quan về quản lý, thẩm định và ban hành chính sách tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở các cơ quan thuộc bộ (cục, vụ, viện), thuộc tỉnh, huyện (sở và phòng) hay ở các tổ chức liên doanh/liên kết với nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, nếu có nhu cầu thì học viên có thể tiếp tục nghiên cứu để đạt học vị tiến sĩ trong lĩnh vực nêu trên.

Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

Mã số: 60850101

Bộ môn quản lý: Bộ môn quản lý xây dựng, Khoa Kinh tế và quản lý

Chương trình đào tạo (xem file)