Những điều cần biết dành cho sinh viên

Đơn xin làm tốt nghiệp, download tại đây

Đơn xin đăng ký học ( bị khóa tài khoản, đăng ký muộn...), download tại đây

Đơn xin thôi học, download tại đây

Đơn xin nghỉ học tạm thời, download tại đây

 Đơn xin trở lại trường học tiếp, download tại đây

 Giấy giới thiệu đi thực tập (làm đồ án tốt nghiệp), download tại đây

 Mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp, download tại đây

Trình bày ĐATN, KLTN download tại đây

Đơn cam kết (dành cho sinh viên cảnh báo học tập mức 3 lần 1),  download tại đây

 Đơn xin học cao đẳng (dành cho sinh viên buộc thôi học hệ đại học chính quy),  download tại đây