Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế, có khả năng, kỹ năng làm việc trong các tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế, các tổ chức kinh tế công và tư, các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng kiến thức quản lý kinh tế tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

Mã số: 60340410

Bộ môn quản lý: Bộ môn Quản lý xây dựng, Khoa Kinh tế và quản lý

Chương trình đào tạo (Xem file)