Vai trò của nhân viên kế toán quản trị

Nhân viên kế toán trong doanh nghiệp cần bớt thời gian vào các vấn đề ghi sổ để tập trung vào phát triển hệ thông, tạo ra những thông tin trọng yếu góp phần xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp (Kaplan, 1995).
  Gửi ý kiến phản hồi
374