Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các Học phần Ngành Kinh tế - Hệ Đại học chính quy, áp dụng từ Khóa 63 trở đi

Bộ môn Kinh tế đăng tải chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các Học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Hệ đại học chính quy, áp dụng từ khóa 63 trở đi. 

1. Chương trình đào tạo: 

https://wru-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/trangnt_tlu_edu_vn/EcUVDgZAXfZEhmt_bzQH6dEBbPOHa_7djJCYhAFEi7G_hw?e=sDwWTc

2. Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo: 

https://wru-my.sharepoint.com/personal/trangnt_tlu_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftrangnt%5Ftlu%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2FDe%20cuong%20Bo%20mon%20Kinh%20te%5F2022%5Fnop%20P3&view=0