Chương trình đào tạo Ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng (được ban hành kèm theo Quyêt định số 293/QĐ-ĐHTL)

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Tín chỉ

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

30

I.1

Lý luận chính trị

13

1

Pháp luật đại cương

2

2

Triết học Mác - Lênin

3

3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

I.2

Kỹ năng

3

7

Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp

3

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

8

8

Toán cho các nhà kinh tế

3

9

Tin học cơ bản

2

10

Xác suất thống kê

3

I.4

Tiếng Anh

6

11

Tiếng Anh 1

3

12

Tiếng Anh 2

3

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

I.6

Giáo dục thể chất

5*

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

100

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

16

13

Nguyên lý kinh tế vi mô

3

14

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

3

15

Marketing căn bản

3

16

Pháp luật kinh tế

2

17

Nguyên lý thống kê

3

18

Quản trị học

2

II.2

Cơ sở ngành

22

II.2.1

Kiến thức bắt buộc

18

19

Tài chính - Tiền tệ

2

20

Nguyên lý kế toán

3

21

Tài chính công

3

22

Công nghệ Tài chính

3

23

Bảo hiểm

3

24

Thị trường chứng khoán

2

25

Kinh tế lượng

2

II.2.2

Kiến thức tự chọn

4

26

Soạn thảo văn bản kinh doanh

2

27

Văn hóa doanh nghiệp

2

28

Kỹ năng đàm phán

2

II.3

Kiến thức ngành

52

II.3.1

Kiến thức bắt buộc

33

29

Tài chính doanh nghiệp

3

30

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

31

Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính

3

32

Tài chính quốc tế

3

33

Phân tích tài chính

3

34

Phân tích và đầu tư chứng khoán

3

35

Chuyên đề tài chính doanh nghiệp

3

36

Thuế

3

37

Thẩm định tài chính dự án

3

38

Định giá tài sản

3

39

Tín dụng ngân hàng

3

II.3.1

Kiến thức tự chọn

19

40

Quản trị dòng tiền

3

41

Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

3

42

Thương mại điện tử căn bản

2

43

Khởi nghiệp

2

44

Quản trị tài chính quốc tế

2

45

Thanh toán quốc tế

2

46

Kế toán quản trị

3

47

Kiểm toán căn bản

3

48

Chứng khoán phái sinh

3

49

Các khoản đầu tư thay thế

3

50

Quản trị rủi ro tài chính

3

51

Phân tích dữ liệu tài chính với R

3

52

Mua bán và sáp nhập

3

53

Quản trị chiến lược

3

II.4

Thực tập và học phần tốt nghiệp

10

54

Thực tập nghề nghiệp

3

55

Khóa luận tốt nghiệp

7

 

Tổng cộng (I + II)

130