Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (cập nhật năm 2021)

1. Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế, cập nhật năm 2021

(Chương trình đào tạo này đã được ban hành theo Quyết định số 1273 /QĐ-ĐHTL

 ngày 22 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

https://wru-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/trangnt_tlu_edu_vn/Ecet_qlHYTBHqgm_D1MjeJEBSjFV8TyDqq8tnt8_WfShiQ?e=baXdFe

2. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Kinh tế, năm 2021

https://wru-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/trangnt_tlu_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF04BCCDB-B43E-407B-97C0-A9034093AB07%7D&file=CDR_CTDT_Kinh%20te_DHTL_3.2022.docx&action=default&mobileredirect=true