Tài liệu học phần Quản trị chiến lược nâng cao _ dành cho học viên cao học

Tài liệu học tập học phần Quản trị chiến lược nâng cao gồm có: Đề cương chi tiết môn học, Sách luyện tập, Slides, Tình huống nghiên cứu và Câu hỏi trắc nghiệm.

TT

Tài liệu

Chi tiết

1

Đề cương học phần Quản trị chiến lược nâng cao

Tại đây

2

Sách luyện tập Quản trị chiến lược nâng cao

Tại đây

3

Slides Quản trị chiến lược nâng cao

Tại đây

4

Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị chiến lược nâng cao

Tại đây

5

Các tình huống nghiên cứu

Tại đây