Bài giảng học phần Quản trị marketing

Học phần Quản trị Marketing có thời lượng 2 tín chỉ thuộc khối kiến thức Ngành Quản trị kinh doanh, giảng dạy tại học kỳ 6 năm thứ 3 trong chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh. Học phần Quản trị marketing cung cấp cho người học kiến thức về những hiểu biết và kiến thức căn bản về quá trình quản trị Marketing và sự vận dụng chúng vào hoạt động kinh doanh trong thực tiễn của doanh nghiệp như: Các kỹ thuật phân tích môi trường, đánh giá nhu cầu và hành vi của khách hàng, phương pháp luận

Hoạt động marketing xuất hiện đồng thời với nhu cầu trao đổi, mua bán sản phẩm giữa người bán với người mua. Để bán được hàng thì các tổ chức/doanh nghiệp phải sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng và khách hàng có thể nhận diện hay cảm nhận được về sự tồn tại hay giá trị mà sản phẩm mang lại. Các hoạt động marketing giúp doanh nghiệp nhận diện nhu cầu khách hàng để từ đó cung ứng những giá trị phù hợp đồng thời thông qua các phương tiện truyền thông giúp khách hàng nhận biết đến sự tồn tại của sản phẩm hay nói cách khác là thông báo giá trị cho khách hàng, tạo ra sự thuận tiện trong mua sắm và cung cấp hoạt động sau bán. Môn học này cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về quá trình quản trị Marketing và sự vận dụng chúng vào hoạt động kinh doanh trong thực tiễn của doanh nghiệp như: Các kỹ thuật phân tích môi trường, đánh giá nhu cầu và hành vi của khách hàng, phương pháp luận nghiên cứu Marketing và cách thức phản ứng của doanh nghiệp với thị trường gồm: Các chiến lược thị trường, các chính sách Marketing và tổ chức Marketing của doanh nghiệp. 

Chi tiết bài giảng xem tại địa chỉ: https://drive.google.com/open?id=11iUGGZDU2o9dhnDL_UBDbGF4mat-lOha

  Gửi ý kiến phản hồi
365