Bài giảng môn học Hợp đồng và đấu thầu xây dựng

Bộ môn Quản lý xây dựng gửi các bạn sinh viên bài giảng môn Hợp đồng và đấu thầu trong xây dựng của giảng viên ThS. Nguyễn Thị Thủy.

Chi tiết bài giảng:

Chương 1: Tổng quan về đấu thầu

Chương 2: Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong đấu thầu

Chương 3: Nội dung của hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu xây lắp

Chương 4: Lập giá dự thầu xây dựng

Chương 5: Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng

NTT