Bài giảng Học phần Quản lý chất lượng

Nội dung Học phần Quản lý chất lượng bao gồm 8 chương:

Chương 1: Tổng quan về Chất lượng

1.1. Vị trí chất lượng trong xu thế cạnh tranh toàn cầu

1.2. Khái niệm chất lượng

1.3. Quá trình hình thành chất lượng

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

1.5. Chi phí chất lượng

Chương 2: Quản lý chất lượng

2.1. Quá trình phát triển của quản lý chất lượng

2.2. Các phương thức quản lý chất lượng

2.3. Hệ thống quản lý chất lượng

Chương 3: Quản lý chất lượng dịch vụ

3.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại dịch vụ

3.2. Khái niệm, đặc điểm, thành phần cấu thành chất lượng dịch vụ

3.3. Quản lý chất lượng dịch vụ

3.4. Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng - CSM

Chương 4: Quản lý chất lượng toàn diện - TQM

4.1. Tổng quan về TQM

4.2. Thực hiện TQM trong tổ chức

4.3. Một số phương pháp phối hợp với TQM (JIT, TPM)

Chương 5: Đánh giá chất lượng

5.1. Các nguyên tắc, phương pháp đánh giá chất lượng

5.2. Kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

5.3. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng

Chương 6: Các kĩ thuật và công cụ quản lý chất lượng

6.1. Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC)

6.2. Nhóm chất lượng

6.3. Chương trình 5S

6.4. So sánh theo chuẩn mức (Benchmarking)

6.5. Phân tích sai hỏng và tác động (FMEA)

6.6. Triển khai chức năng chất lượng (QFD)

6.7. Cách thức giải quyết vấn đề chất lượng (PS)

Chương 7: Phương pháp 6 sigma

7.1. Sự hình thành, phát triển phương pháp quản lý 6 sigma

7.2. 6 Sigma và chu trình quản lý DMAIC

7.3. Tổ chức dự án cải tiến theo phương pháp quản lý 6 sigma

Chương 8: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

8.1. Giới thiệu về Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) và bộ tiêu chuẩn ISO 9000

8.2 Các yêu cầu của Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9000: 2015

Giáo trình, Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Quản lý chất lượng – Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương (2012), Nhà xuất bản Thống Kê

2. Bài tập Quản lý chất lượng – Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương (2012), Nhà xuất bản Thống Kê

Các Tài liệu tham khảo:.

1. Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng (2007), Quản trị chất lượng toàn diện, Nhà xuất bản Tài chính.

2. PGS. TS Nguyễn Đình Phan (2012), "Giáo trình Quản trị chất lượng", Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.