Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

TT Môn học (Tiếng Việt) Môn học (Tiếng Anh)
môn học
Đề cương năm 2015 Đề cương năm 2017
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION      
I.1 Lý luận chính trị Political Subjects      
1 Pháp luật đại cương Introduction to Law ITL112    
2 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I Basic Principles of Marxist Leninism I IDEO111    
3 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II Basic Principles of Marxist Leninism II IDEO122    
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh's Ideology IDEO243    
5 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Vietnam Communist Party's Revolution Line IDEO234    
I.2 Kỹ năng Communication Skills      
6 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Communication and Presentation Skills COPS111    
7 Kỹ năng đàm phán Negotiation Skills NS214    
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học Natural Science & computer      
8 Toán I-II (Giải tích) Mathematic I-II (Calculus) MATH111    
9 Tin học văn phòng Microsoft Office  MO111    
10 Toán V (Xác suất thống kê) Mathematics V (Probability Statistics)  MATH253    
I.4 Tiếng Anh English       
11 Tiếng Anh I English 1 ENGL111    
12 Tiếng Anh II English 2 ENGL122    
13 Tiếng Anh III English 3 ENGL233    
I.5 Giáo dục quốc phòng National Defence Education      
I.6 Giáo dục thể chất Physical Education      
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL EDUCATION      
II.1 Cơ sở khối ngành         
14 Kinh tế vi mô I Principles of Microeconomics ECON335    
15 Kinh tế vĩ mô I Macroeconomics ECON346    
16 Pháp luật kinh tế Economic Law ELAW326    
II.2 Kiến thức cơ sở ngành        
17 Lịch sử các học thuyết kinh tế History of Economic Theories  HET315    
18 Tài chính - Tiền tệ Money and Finance BUS320    
19 Marketing căn bản Introduction to Marketing BUS360 Đề cương  Đề cương
20 Kinh tế lượng I Econometrics 1 ECO112    
21 Nguyên lý kế toán Accounting Principles ACC470    
22 Nguyên lý thống kê Principle of Statistics POS214 Đề cương  Đề cương
23 Tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh Computer in Engineering COEN315 Đề cương  Đề cương
II.3 Kiến thức ngành        
24 Quản trị học Science of Administration SCD316 Đề cương  Đề cương
25 Tài chính doanh nghiệp Entrepreneur Finance EFI315    
26 Thống kê doanh nghiệp Business Statistics ECON212 Đề cương  Đề cương
27 Quản trị nhân lực Human Resource Management BUS330 Đề cương  Đề cương
28 Toán kinh tế Operations Research in Economics and Management ORE316    
29 Phân tích hoạt động kinh doanh Businees Operating Analysis FMA316    
30 Quản trị sản xuất và tác nghiệp Producing and Operation Management POM417 Đề cương  Đề cương
31 Quản lý chất lượng Quality Management QMA417 Đề cương  Đề cương
32 Quản trị doanh nghiệp I Business Administration I BA317 Đề cương  Đề cương
33 Quản trị doanh nghiệp II Business Administration II BA327 Đề cương  Đề cương
34 Quản trị chiến lược Strategy Management BUS417 Đề cương  Đề cương
35 Kinh tế quản lý Managerial Economics MEC417 Đề cương  Đề cương
II.4 Học phần tốt nghiệp Graduation thesis      
II.5 Kiến thức tự chọn Selectives      
II.5. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp General Business Management      
II.5.1.1 Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành        
1 Chính sách thương mại quốc tế International Trade Policies ITP317 Đề cương  Đề cương
2 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh Applied Game Theory in Business AGB315 Đề cương  Đề cương
5 Kinh doanh quốc tế International Business IB316 Đề cương  Đề cương
3 Thị trường chứng khoán Stock Exchange SE315 Đề cương  Đề cương
4 Quản trị dự án Project Management PM315 Đề cương  Đề cương
6 Kỹ năng quản trị Business Management BUS478 Đề cương  Đề cương
7 Thực tập chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp Practice of General Business Management PBM417 Đề cương  Đề cương
II.5.2.2 Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành        
1 Doanh nghiệp xã hội Social Business SOB322 Đề cương  Đề cương
2 Quản trị văn phòng Office Management OMA316 Đề cương  Đề cương
3 Khởi tạo doanh nghiệp Sustainable Entrepreneurship
Practice
SEP321 Đề cương  Đề cương
4 Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng Logistics and Supply Chain Management LSM322 Đề cương  Đề cương
5 Quản trị tài chính Financial Management FIM 322 Đề cương  Đề cương
6 Quản trị công ty Corporate Governance COG 322 Đề cương  Đề cương
7 Quản trị rủi ro Risk Management RM417 Đề cương  Đề cương
8 Quản trị bán hàng Sales Management SAM 322 Đề cương  Đề cương
9 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Ethics and Culture in Business ECB315 Đề cương  Đề cương
  Tổng cộng (I + II)        
II.5.2 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Enterprise Management      
II.5.2.1 Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành        
1 Khởi tạo doanh nghiệp Sustainable Entrepreneurship
 Practice
SEP321 Đề cương  Đề cương
2 Doanh nghiệp xã hội Social Business SOB322 Đề cương  Đề cương
3 Quản trị bán hàng Sales Management SAM322 Đề cương  Đề cương
4 Quản trị công ty Corporate Governance COG322 Đề cương  Đề cương
5 Quản trị tài chính Financial Management FIM322 Đề cương  Đề cương
6 Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng Logistics and Supply Chain Management LSM322 Đề cương  Đề cương
7 Thực tập chuyên ngành quản trị doanh nghiệp Practice of Enterprise Management PEM427 Đề cương  Đề cương
II.5.2.2 Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành        
1 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh Applied Game Theory in Business AGB315 Đề cương  Đề cương
2 Quản trị văn phòng Office Management OMA316 Đề cương  Đề cương
3 Chính sách thương mại quốc tế International Trade Policies ITP317 Đề cương  Đề cương
4 Thị trường chứng khoán Stock Exchange SE315 Đề cương  Đề cương
5 Quản trị dự án Project Management PM315 Đề cương  Đề cương
6 Kỹ năng quản trị Skills of Business Management SBM417 Đề cương  Đề cương
7 Quản trị rủi ro Risk Management RM417 Đề cương  Đề cương
8 Kinh doanh quốc tế International Business IB316 Đề cương  Đề cương
9 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Ethics and Culture in Business ECB315 Đề cương  Đề cương
  Tổng cộng (I + II)