Bản Mô tả Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có đủ năng lực đảm nhận các vị trí quản lý trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Bô môn Quản trị kính doanh gửi đến Quý thầy, cô, các bên liên quan và người học bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản trị kính doanh  hệ Đại học

Chi tiết xem tại Link: