Bản mô tả các học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng hệ Đại học

Bô môn Quản lý xây dựng kính gửi thầy, cô và các bạn sinh viên bản mô tả các học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng hệ Đại học

Bản mô tả các học phần trong Chương trình đào tạo: Xem file chi tiết