GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ SỐ - CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ KINH DOANH SỐ

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chương trình đào tạo (CTĐT)  Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Mục tiêu và nhiệm vụ của chương trình đào tạo Cử nhân như sau:

Tên chương trình đào tạo:  

Kinh tế số

Trình độ đào tạo:

Đại học

Ngành đào tạo:

Tiếng Việt:    Kinh tế số

Tiếng Anh:   Digital Economics

Mã ngành:

TLA410 - 7310109

Chuyên ngành:

Tiếng Việt:    Kinh tế  và Kinh doanh số

Tiếng Anh:    Digital Economy and Business

      

    

                                 

 

 

 

 

 

2. Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Kinh tế  và Kinh doanh số

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân làm việc có phẩm chất chính trị, tư cách và thái độ đúng đắn; có sức khỏe; có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh; đặc biệt là có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh trên nền tảng số; có năng lực dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp và tổ chức, có kỹ năng cần thiết để làm việc trong xu thế phát triển kinh tế số trên toàn cầu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo cử nhân Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số  với những mục tiêu cụ thể như sau:

- Mục tiêu 1 (MT1): Trang bị cho người học các kiến thức căn bản về lý luận chính trị, pháp luật, quốc phòng, an ninh.

- Mục tiêu 2 (MT2): Trang bị cho người học các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, luật kinh tế, thống kê, tài chính và công nghệ thông tin.

- Mục tiêu 3 (MT3): Trang bị cho người học các kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, thương mại đối với doanh nghiệp; kiến thức chuyên sâu về chuyển đổi, vận hành và khai thác hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

 - Mục tiêu 4 (MT4): Trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh và kinh tế số bao gồm kỹ năng: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề,  kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức về lĩnh vực kinh tế số.

- Mục tiêu 5 (MT5): Trang bị cho người học kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số bao gồm: an toàn và bảo mật dữ liệu, truyền thông trong nền kinh tế số, có tư duy thiết kế và khả năng lập trình cơ bản ứng dụng kinh doanh số.

- Mục tiêu 6 (MT6): Người học có năng lực tự chủ và trách nhiệm được thể hiện thông qua khả năng làm việc độc lập, thái độ làm việc đúng đắn và chịu trách nhiệm trước công việc; có ý thức học tập, nâng cao kiến thức theo tinh thần học tập suốt đời.

3. Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số có thể làm được các công việc sau:

(1) Chuyên viên hoặc quản lý ở các vị trí có liên quan tới kinh tế và kinh doanh số tại các cơ quan lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, …

(2) Chuyên viên, nhà quản trị và lãnh đạo tiềm năng trong hoạch định chiến lược hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh số tại các tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm các vị trí về thương mại điện tử, marketing số, kinh doanh số.

(3) Chuyên viên, nhà quản trị và lãnh đạo tiềm năng về xây dựng chiến lược, triển khai và quản trị hệ thống kinh doanh số tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp.

(4) Nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên gia/ nhà lãnh đạo tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục liên quan tới kinh tế số tại viện ngiên cứu hay cơ sở giáo dục đại học.

4. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập, nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ ở trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Thời gian đào tạo: 4 năm với 130 tín chỉ (chia làm 8 Học kỳ)

Giáo dục đại cương:  30 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh)

Giáo dục chuyên nghiệp: 100 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở khối ngành: 21 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành: 22 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 47 tín chỉ

- Số học phần bắt buộc: 85 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ; Tỷ lệ tự chọn/ bắt buộc: 15%

 - Khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ

Tổng khối lượng chương trình đào tạo là 130 tín chỉ học tập và tốt nghiệp, cộng với 4 tín chỉ giáo dục quốc phòng và 5 tín chỉ giáo dục thể chất.

6. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

7. Thông tin liên hệ

- Văn phòng bộ môn:  Phòng 306, tầng 3, nhà A5, Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Hà Nội

FB: http://bit.ly/fbkinhteso
Zalo: http://bit.ly/zlkinhteso

Mã ID: TLA4101332024