Đề cương Học phần Tài chính doanh nghiệp

Học phần Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản liên quan đến tài chính doanh nghiệp, các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời kỳ vọng, các phương pháp định giá chứng khoán và các công cụ tài chính phái sinh. Ngoài ra, học phần nhấn mạnh đến cấu trúc vốn, hệ thống đòn bẩy, chính sách chi trả cổ tức và phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết của đề cương học phần Tài chính doanh nghiệp tải tại đây.