Giới thiệu về Trung tâm Kinh tế và Quản lý

Trung tâm Kinh tế và Quản lý trực thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý có nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các hoạt động Khoa học Công nghệ và chuyển giao Kỹ thuật sản xuất