Cán bộ, nghiên cứu viên

Danh sách đội ngũ Cán bộ, nghiên cứu viên của Trung tâm

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Đỗ Văn Quang

Giám đốc

3

ThS. Nguyễn Đức Dương

Nghiên cứu viên

4

KS. Đỗ Thị Thuỷ

Nghiên cứu viên

5

KS. Nguyễn Văn Quang

Nghiên cứu viên

6

KS. Vũ Văn Cương

Nghiên cứu viên

7

KS. Nguyễn Thị Thu Trang

Nghiên cứu viên