Video giới thiệu ngành Quản lý xây dựng

Chương trình đào tạo về Quản lý xây dựng được xây dựng theo hệ thống tín chỉ: Tổng số môn học 62 Môn; tổng số tín chỉ 150 tín chỉ (bao gồm 142 tín chỉ bắt buộc, 8 tín chỉ tự chọn). 💥💥💥
Hiện nay đối với các doanh nghiệp thi công xây dựng, tư vấn xây dựng, mua sắm thiết bị, hàng hóa trong dự án xây dựng rất cần các nghiệp vụ đầu ra của kỹ sư ngành Quản lý xây dựng như lập hồ sơ dự thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, lập và thẩm tra dự toán, lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình, tổ chức và quản lý thì công trên hiện trường hiện còn đang thiếu và yếu.
Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng còn thiếu những chuyên môn xây dựng văn bản pháp quy trong xây dựng, thẩm định dự án đầu tư xây dựng cả kỹ thuật và kinh tế.
Kỹ sư ngành Quản lý xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trên của thị trường, xã hội và Nhà nước. 💪
Vifdeo giới thiệu: Xem tại đây