Sách đã xuất bản

Để giúp sinh viên có tài liệu học tập, bộ môn đã biên soạn giáo trình Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Hiện tại bộ môn đang biên soạn giáo trình Kỹ năng đàm phán để phục vụ sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.