KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bộ môn Thương mại điện tử - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Thủy Lợi kính gửi đến các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử bậc Đại học đang áp dụng cho K63.