Khoa Kinh tế và Quản lý triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

Được sự chỉ đạo, phân công của Trường Đại học Thủy lợi, Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Văn Hòe, Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Quản lý đã và đang chủ trì điều hành và phối hợp cùng với đội ngũ các giảng viên trong Khoa, các chuyên gia thuộc Vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công chức Lao động – Xã hội cùng triển khai và thực hiện đề tài“Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn, đóng góp tích cực vào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2030” .

Nhóm khảo sát làm việc với UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 

Đề tài có mục tiêu làm rõ các nội dung sau:

1.  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn, đóng góp tích cực vào xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2030;

2. Đánh giá thực trạng về tạo việc làm tại chỗ và tính bền vững của việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

3. Phân tích các cơ chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 và đóng góp vào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030;

4. Nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế về xây dựng các chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn; rà soát các chính sách hỗ trợ, các mô hình chính sách về quan điểm, xây dựng chính sách và thực hiện chính sách về tạo việc làm cho lao động nông thôn;

5. Đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn có tính khả thi nhằm đóng góp vào thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030.

6. Phát triển cơ sở dữ liệu điện tử về tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn và hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030.

Khảo sát tại tỉnh Lâm Đồng

 

Đề tài nghiên cứu là một trong các đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 cấp quốc gia. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, hoạt động này còn có ý nghĩa nâng cao khả năng vận dụng lý luận khoa học vào thực tiễn của giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý nói riêng và Trường Đại học Thủy lợi nói chung vào công cuộc phát triển kinh tế chung của đất nước.