Giới thiệu về Bộ môn Phát triển kỹ năng

Bộ môn Phát triển kỹ năng được thành lập vào ngày 13 tháng 06 năm 2007 theo quyết định số 507/QĐ-ĐHTL-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ Lợi để góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường: không ngừng nâng cao chất lượng với những kiến thức tiên tiến hiện đại và các kỹ năng cần thiết để tiến thân, lập nghiệp và sáng nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nhiệm vụ của bộ môn là nghiên cứu và giảng dạy một số môn học kỹ năng mềm, như Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Kỹ năng đàm phán. Các kỹ năng khác được lồng  ghép vào trong quá trình giảng dạy như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy.