Giới thiệu Giáo trình Kinh tế quản lý (Managerial Economics)

Kinh tế quản lý là một Học phần thuộc Khối kiến thức Cơ sở ngành Quản trị kinh doanh, ra đời từ sự pha trộn tổng hợp của các phần khác nhau của kinh tế học và khoa học ra quyết định, theo hướng đề xuất ra các quy tắc để giải quyết các bài toán quản lý hoặc thực hiện các mục tiêu cụ thể. Năm 2012, Tập thể Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh đã tham gia dịch và xuất bản cuốn sách này.

Kinh tế quản lý là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế và khoa học ra quyết định trong phân tích việc ra quyết định quản lý

Kinh tế quản lý đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh. Thứ nhất, khóa học về kinh tế quản lý, giống như các khóa học về kế toán, các phương pháp số và hệ thống thông tin, cung cấp các công cụ phân tích cơ bản mà có thể và cần được sử dụng trong các khóa học khác như marketing, tài chính, và sản xuất. Thứ hai, khóa học về kinh tế quản lý giống như các khóa học về chính sách kinh doanh, có thể phục vụ vai trò tổng hợp, chỉ ra các lĩnh vực khác như marketing, tài chính, và sản xuất phải được xem xét như là một thể thống nhất để thực hiện các mục tiêu của hãng.

Mặc dù kinh tế quản lý là trọng tâm nghiên cứu của quản trị kinh doanh, như nó đóng vai trò không nhỏ trong quản lý của các tổ chức không kinh doanh như các cơ quan của chính phủ, bệnh viện và trường học. Không cần chú ý tới người ta quản lý Eastman Kodak, bệnh viện Mayo Clinic, hay Đại học tổng hợp Hawaii thế nào, thì người ta cũng phải chú ý tới việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực. Lãng phí vẫn là lãng phí dù nó xảy ra ở đâu. Các nguyên lý của kinh tế quản lý là quan trọng trong việc làm giảm lãng phí trong các tổ chức không kinh doanh như trong các hãng.

Giáo trình Kinh tế quản lý được Tập thể Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh dịch từ Cuốn Managerial Economics: Theory, Applications, and Cases, Sixth Edition của Edwin Mansfield, W. Bruce Allen, Neil A. Doherty và Keith Weigelt được phát hành bởi W.W. Norton & Company, Inc năm 2005.

Giáo trình gồm có 20 chương được in thành 2 Tập: 1 và 2, là Tài liệu giảng dạy, học tập cho Học phần Kinh tế quản lý, Kinh tế học nâng cao trong Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh tế bậc Đại học, bậc Thạc sỹ. Nội dung chi tiết gồm có:

Phần 1: Nhập môn

Chương 1: Giới thiệu Kinh tế quản lý

Chương 2: Các phương pháp tối ưu hóa

Phần 2: Cầu và dự báo

Chương 3: Lý thuyết cầu

Chương 4: Hành vi người tiêu dùng và lựa chọn hợp lý

Chương 5: Uớc lượng các hàm cầu

Chương 6: Dự báo kinh tế và kinh doanh

Phần 3: Sản xuất và chi phí

Chương 7: Lý thuyết sản xuất

Chương 8: Thay đổi công nghệ và đổi mới ngành

Chương 9: Phân tích chi phí

Phần 4: Cấu trúc thị trường, hành vi chiến lược và định giá

Chương 10: Cạnh tranh hoàn hảo

Chương 11: Độc quyền và cạnh tranh độc quyền

Chương 12: Định giá độc quyền tinh vi

Chương 13: Độc quyền nhóm

Chương 14: Lý thuyết trò chơi

Phần 5: Rủi ro, không chắc chắn, và khuyến khích

Chương 15: Phân tích rủi ro

Chương 16: Đấu giá

Chương 17: Thảm họa đạo đức và vấn đề thân chủ-người đại diện

Chương 18: Lựa chọn ngược

Phần 6: Mối quan hệ chính phủ-doanh nghiệp và thị trường toàn cầu

Chương 19: Chính phủ và doanh nghiệp

Chương 20: Kinh tế học quản lý: Có tầm nhìn toàn cầu

Phụ lục A:   Khấu hao và giá trị hiện tại

Phụ lục B:   Phân phối chuẩn, phân phối t và phân phối F

Sinh viên đang học các Học phần Kinh tế quản lý, Kinh tế học nâng cao và các bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc, mượn Giáo trình tại Thư viện Đại học Thủy lợi, Thư viện quốc gia.