Đội ngũ giảng viên Bộ môn Kinh tế

Đội ngũ giảng viên Bộ môn Kinh tế gồm có 15 người, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 07 Tiến Sỹ, 01 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, và 06 Thạc sỹ.

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Lý lịch

khoa học

1

Trần Văn Hòe

PGS.TS

Trưởng Bộ môn

Chi tiết

2

Phạm Thị Thanh Trang

Tiến sỹ

Phó trưởng Bộ môn

Chi tiết

3

Phùng Mai Lan

Tiến sỹ

Phó trưởng Bộ môn

Chi tiết

4

Trương Đức Toàn

Tiến sỹ

Giảng viên

Chi tiết

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tiến sỹ

Giảng viên

Chi tiết

6

Nguyễn Ánh Tuyết

Tiến sỹ

Giảng viên

Chi tiết

7

Lê Minh Thoa

Tiến sỹ

Giảng viên

Chi tiết

8

Phan Thúy Thảo

Tiến sỹ

Giảng viên

Chi tiết

9

Lê Phương Thảo

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Chi tiết

10

Trần Văn Khiêm

Thạc sỹ

Giảng viên

Chi tiết

11

Nguyễn Thùy Trang

Thạc sỹ

Giảng viên

Chi tiết

12

Lâm Thị Thùy Linh

Thạc sỹ

Giảng viên

Chi tiết

13

Trương Thị Tiểu Lệ

Thạc sỹ

Giảng viên

Chi tiết

14

Trần Khắc Ninh

Thạc sỹ

Giảng viên

Chi tiết

15

Trần Vũ Trung

Thạc sỹ

Giảng viên

Chi tiết