Cán bộ giảng viên

Hiện tại bộ môn Phát triển kỹ năng có 07 giảng viên, trong đó 01 người Phó trưởng bộ môn và 06 giảng viên trong đó có 01 giảng viên giảng dạy tại Cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó trưởng bộ môn: GVC. Ths. Phạm Phương Thảo

Các giảng viên của bộ môn có trình độ từ thạc sĩ trở nên, được đào tạo từ các trường đại học có uy tín của Việt Nam và nước ngoài.

Danh sách giảng viên bộ môn

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị,

chức danh

Giới tính

Vị trí

1

Phạm Thị Phương Thảo

ThS. GVC.

Nữ

Phó Trưởng bộ môn

2

Đoàn Thị Hường

ThS. NCS

Nữ

Giảng viên

3

Trương Thị Hương

ThS.

Nữ

Giảng viên

4

Vũ Huy Vĩ

ThS. NCS

Nam

Giảng viên

5

Phạm Thị Hải Yến

ThS. NCS

Nữ

Giảng viên

6

Bùi Thị Phương Thảo

ThS.

Nữ

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Hương

ThS.

Nữ

Giảng viên