Các hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu của bộ môn là những kỹ năng mềm ứng dụng vào trong cuộc sống và công việc, vì thế ngoài Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Kỹ năng đàm phán, bộ môn nghiên cứu và giảng dạy một số kỹ năng khác cho sinh viên và các tổ chức, doanh nghiệp, như:

- Kỹ năng xác định mục tiêu và lập kế hoạch

- Kỹ năng giao tiếp công sở

- Kỹ năng tư duy phê phán

- Kỹ năng tư duy tích cực

- Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

- Kỹ năng xây dựng nhóm làm việc và làm việc nhóm hiệu quả

- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng tạo động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức.