Các học phần đảm nhận

Hiện tại bộ môn đang giảng dạy 2 học phần là Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, Kỹ năng đàm phán.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình có thời lượng 45 tiết (3 tín chỉ), giảng dạy cho toàn bộ sinh viên năm thứ nhất.

Mục tiêu của môn học trang bị cho sinh viên trường Đại học Thuỷ lợi những kiến thức và kỹ năng cơ bản về giao tiếp và thuyết trình để áp dụng vào trong quá trình học tập, công việc và cuộc sống, như kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ năng viết email, đơn thư, kỹ năng thuyết trình báo cáo, dự án,...

  - Môn học Kỹ năng đàm phán có thời lượng 30 tiết (2 tín chỉ), giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2, ngành Quản trị kinh doanh.

Môn học trang bị cho sinh viên trường Đại học Thuỷ lợi những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đàm phán để áp dụng vào trong quá trình học tập, công việc và cuộc sống, như cách chuẩn bị cho buổi đàm phán, cách sử dụng các kỹ năng trong đàm phán: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt  câu hỏi, kỹ năng xử lý  mâu thuẫn, kỹ năng thuyết phục,... để đàm phán thành công.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH: 

/Portals/0/Decuong%20mon%20hoc%20KNGT%26TT%20%282017%29_1.docx

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN: 

/Portals/0/DC%20mon%20Ky%20nang%20dam%20phan%20%282017%29.docx