Các công trình khoa học đã công bố

Các giảng viên của bộ môn thường xuyên viết bài cho các hội thảo khoa học, tạp chí nghiên cứu khoa học. Các giảng viên tích cực trong hoạt động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Năm 2010, bộ môn thực hiện 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở là: “Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên khối các trường thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thí điểm cho trường Đại học Thủy lợi) được nghiệm thu đạt kết quả tốt. Năm 2017, bộ môn thực hiện đề tài "Đề xuất giải pháp nâng cao KNGT&TT cho sinh viên trường Đại học Thủy lợi".

"Năm 2013, bộ môn đã tham gia vào dự án hợp tác nghiên cứu với Viện nước Stockholm: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Mê Konng. Kết quả nghiên cứu đã được trình bày ở hội thảo quốc tế IAHR năm 2014. 

Bộ môn đã phối hợp với một số đơn vị trong trường tổ chức thành công một số hội thảo quốc tế được tổ chức DAAD tài trợ như: Mạng lưới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên ở vùng lưu vực (2009), Áp dụng quan điểm sinh thái nhân văn vào nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên ở Việt nam (2011), Cách tiếp cận sinh thái trong quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu (2014) và được nhiều giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm tham gia. Ngoài ra, các giảng viên bộ môn còn tham gia các hội thảo trong trường, ngoài trường và hội thảo quốc tế.