Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2019

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2019 được ban hành theo Quyết định số 2445/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2019 bao gồm các mục cơ bản sau đây:

- Mục tiêu và chuẩn đầu ra

- Khối lượng kiến thức toàn khóa (số tín chỉ) và thời gian học tập

- Đối sánh chuẩn đầu ra và CTĐT

- Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh

- Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

- Cách thức đánh giá

- Nội dung chương trình

- Ma trận quan hệ giữa CĐR của CTĐT và các học phần trong CTĐT

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2019 : xem chi tiết