Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2017

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2017 được ban hành theo Quyết định số 2058a /QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Bản mô tả CTĐT bao gồm các mục cơ bản sau đây:

- Mục tiêu và chuẩn đầu ra

- Khối lượng kiến thức toàn khóa (số tín chỉ) và thời gian học tập

- Đối sánh chuẩn đầu ra và CTĐT

- Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh

- Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

- Cách thức đánh giá

- Nội dung chương trình

- Ma trận quan hệ giữa CĐR của CTĐT và các học phần trong CTĐT

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2017: xem chi tiết