Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015 được ban hành theo Quyết định số 1671a /QĐ-ĐHTL ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015 bao gồm các mục cơ bản sau đây:
- Mục tiêu và chuẩn đầu ra
- Khối lượng kiến thức toàn khóa (số tín chỉ) và thời gian học tập
- Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh
- Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
- Cách thức đánh giá
- Khung Chương trình đào tạo

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Kinh tế năm 2015: xem chi tiết