Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các Học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Hệ đại học chính quy, áp dụng cho khóa K60 và K61

Bộ môn Kinh tế đăng tải chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các Học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kinh tế - Hệ đại học chính quy, áp dụng cho khóa K60 và K61

1. Chương trình đào tạo: 

https://wru-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trangnt_tlu_edu_vn/EfyKPhsnxSRBkJv_VQknNOgB8sAxsPnSte25d3HPRnUp9Q?e=CImqNm

2. Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo: 

https://wru-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/trangnt_tlu_edu_vn/Err0o3y6UQRIpQLR8VSIItABqmmbDKAh4GBC1GX0KUXRiA?e=7jSxoU