Tài liệu học tập học phần Kinh doanh thương mại quốc tế

Tài liệu học tập học phần Kinh doanh thương mại quốc tế gồm có: Đề cương chi tiết môn học, Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế, Slides, Tình huống nghiên cứu và Câu hỏi trắc nghiệm và thảo luận

TT

Tài liệu

Chi tiết

1

Đề cương học phần Kinh doanh thương mại quốc tế

Tại đây

2

Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế

Tại đây

3

Slides Kinh doanh thương mại quốc tế

Tại đây

4

Câu hỏi trắc nghiệm và thảo luận

Tại đây