Bài giảng Học phần Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là học phần cơ sở ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng căn bản về về thương mại điện tử như: khái niệm, lợi ích, lịch sử hình thành, xu hướng phát triển trong tương lai, các điều kiện vật chất, kỹ thuật và pháp lý triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp, các rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, các giao dịch điện tử, phương thức và hình thức thương mại điện tử trong doanh nghiệp, cách thức triển khai dự án thương

Thương mại điện tử là học phần cơ sở ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng căn bản về về thương mại điện tử như: khái niệm, lợi ích, lịch sử hình thành, xu hướng phát triển trong tương lai, các điều kiện vật chất, kỹ thuật và pháp lý triển khai thương mại điện tử trong doanh nghiệp, các rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử, các giao dịch điện tử, phương thức và hình thức thương mại điện tử trong doanh nghiệp, cách thức triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
Chi tiết bài giảng xem tại: https://drive.google.com/open?id=1IMnsCgbP9H5Dp9WN6Rl11ioKVP43Q9jZ