Phỏng vấn Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 36 năm học 2022-2023

Phỏng vấn Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 36 năm học 2022-2023

Phỏng vấn Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 36 năm học 2022-2023 do Ban truyền thông khoa KT&QL thực hiện.

Một số hình ảnh trong clip:

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=O6jOFPTuiBk&ab_channel=Bantruy%E1%BB%81nth%C3%B4ngkhoaK