Video giới thiệu Nội dung về chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợi

Thông tin về các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợi.Thông tin về các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợi.Thông tin về các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợi.Nội dung về chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợiNội dung về chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợiNội dung về chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợiNội dung về chương trình đào tạo và thực tập của ngành Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợi.

Xem video chi tiết: Xem tại đây