Kế hoạch chấm đồ án tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng học kỳ 1 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn Quản lý xây dựng thông báo kế hoạch chấm đồ án tốt nghiệp với sinh viên ngành Quản lý xây dựng kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

1. Địa điểm

- Hội đồng Quản lý xây dựng 1: ROOM 1 - K1

- Hội đồng Quản lý xây dựng 2: ROOM 2 - K1

- Hội đồng Quản lý xây dựng 3: ROOM 3 - K1

- Hội đồng Quản lý xây dựng 4: ROOM 4 - K1

2. Thời gian

- Hội đồng Quản lý xây dựng 1: Thứ 3 ngày 29/12/2020

- Hội đồng Quản lý xây dựng 2: Thứ 4 ngày 30/12/2020

- Hội đồng Quản lý xây dựng 3 và 4: Thứ 5 ngày 31/12/2020

- Thời gian bắt đầu: Sáng từ 7h00, chiều từ 13h00

3. Thứ tự bảo vệ

- Hội đồng Quản lý xây dựng 1: Xem tại đây

- Hội đồng Quản lý xây dựng 2: Xem tại đây

- Hội đồng Quản lý xây dựng 3: Xem tại đây

- Hội đồng Quản lý xây dựng 4: Xem tại đây

4. Một số lưu ý

- Tất cả sinh viên phải có mặt trước 15 phút buổi bảo vệ đầu tiên để phổ biến quy định và dự Khai mạc.

- Kết quả điểm bảo vệ đề tài sẽ được công bố vào cuối buổi.

- Sinh viên mặc quần áo lịch sự theo quy định của nhà trường.

- Các bạn sinh viên có mặt đúng thời gian quy định để buổi bảo vệ được diễn ra thành công tốt đẹp

Bộ môn Quản lý xây dựng