Kế hoạch quảng bá tuyển sinh của Khoa Kinh tế và Quản lý năm 2020

Để tăng cường hoạt động của Website và Fanpage của Khoa phục vụ công tác quảng bá tuyển sinh theo chủ trương của Nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và quản lý đề nghị các thầy cô trong toàn Khoa triển khai thực hiện một số hoạt động theo Kế hoạch