Thông báo số 237 về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Thông báo số 237 về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, liên thông, cao đẳng học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Thủy lợi ban hành thông báo số 237/TB-ĐHTL ngày 03/4/2020 về điều chỉnh kế hoạch thực hiện HPTN, theo đó sinh viên bắt đầu thực hiện HPTN từ 13/04/2020.

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm