Kế hoạch lớp thực tập ngành Quản lý xây dựng khóa 58

Bộ môn Quản lý xây dựng gửi các bạn sinh viên kế hoạch lớp thực tập ngành Quản lý xây dựng khóa 58. Cụ thể:

- Khung chương trình thực tập: Xem tại đây

- PL1_Quyết định thực tập, đề cương học phần thực tập: Xem tại đây

- PL2_Kế hoạch thực tập chi tiết: Xem tại đây

- PL3_Đề cương báo cáo thực tập: Xem tại đây

- PL4_Khung chấm điểm: Xem tại đây

- PL5_Mẫu phiếu khảo sát sau khi kết thúc thực tập: Xem tại đây

- Danh sách giáo viên hướng dẫn thực tập: Xem tại đây

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên trong lớp thực tập ngành liên hệ với giáo viên hướng dẫn và công ty đến thực tập trước khi bắt đầu thời gian thực tập (trước ngày 03/8/2020)