Quy định và quy chế hoạt động của ban cố vấn học tập - Khoa Kinh tế và Quản lý

Cố vấn học tập (CVHT) là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, lựa chọn đăng ký học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập, đồng thời quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo lớp được phân công phụ trách.

QUY ĐỊNH VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

1. Tổ chức hệ thống cố vấn học tập

1.1. Cố vấn học tập (CVHT) là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, lựa chọn đăng ký học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập, đồng thời quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo lớp được phân công phụ trách.

1.2. CVHT được tổ chức theo mô hình 2 cấp:

- CVHT chuyên trách: Là những cán bộ làm nhiệm vụ hành chính thuộc Khoa, như Thư ký của Khoa phụ trách các ngành đào tạo bậc đại học, sau đại học.

- CVHT kiêm nhiệm: Là những cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ CVHT ở Khoa/Viện chuyên ngành, được lựa chọn từ Trưởng/Phó Bộ môn, trợ lý Khoa/Viện và một số giảng viên có kinh nghiệm .

1.3. CVHT chuyên trách và CVHT kiêm nhiệm có mối quan hệ hỗ trợ nhau cùng thực hiện nhiệm vụ.

2. Chức năng của cố vấn học tập

2.1. Tư vấn, hỗ trợ thông tin và định hướng quá trình học tập, rèn luyện, thực hiện quyền và nghĩa vụ của sinh viên.

2.2. Theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên.

2.3. Đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo sinh viên.

2.4. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ môn và Khoa về công tác chuyên ngành các vấn đề liên quan đến công tác GD&ĐT, NCKH của sinh viên và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

3. Nhiệm vụ của cố vấn học tập

3.1. Nhiệm vụ chung của CVHT chuyên trách và CVHT kiêm nhiệm

3.1.1. Tư vấn về học tập và rèn luyện

1) Hướng dẫn sinh viên nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định về đào tạo của Nhà trường.

2) Nắm danh sách sinh viên các lớp được giao làm CVHT, từ đó, hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập riêng trên cơ sở lựa chọn các học phần được Nhà trường tổ chức giảng dạy từng học kỳ, vừa phù hợp với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo, vừa phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh kinh tế của từng sinh viên.

3) Tư vấn cho sinh viên về chương trình học tập: mục tiêu, nội dung...và cách lựa chọn các học phần.

4) Tư vấn cho sinh viên đăng ký các học phần của từng học kỳ theo chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn cho sinh viên phấn đấu để hoàn thành khối lượng học tập đã đăng ký. Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho toàn khóa học với tiến độ mục tiêu (học nhanh hay chậm), và tư vấn kế hoạch cụ thể từng học kỳ.

5) Tư vấn cho sinh viên sử dụng phần mềm quản lý đào tạo.

6) Tư vấn và hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học; hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học; hướng dẫn sinh viên giải quyết những khó khăn trong quá trình học tập và NCKH.

7) Thường xuyên theo dõi kết quả học tập của sinh viên. Nhắc nhở sinh viên khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút.

8) Thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng sinh viên.

9) Thảo luận và hướng dẫn sinh viên cách chọn để học thành công song song hai chương trình, học nâng điểm, cách tính điểm học tập và rèn luyện.

10) Phối hợp và hỗ trợ các Khoa/Viện chuyên ngành, các phòng chức năng, các tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của Nhà trường trong việc tổ chức các phong trào, các hoạt động ngoại khóa và tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội khác của sinh viên, đồng thời theo dõi, đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của sinh viên. Tham dự các hội nghị lớp và chi đoàn sinh viên. Nhận xét và tham gia đánh giá rèn luyện cùng với Ban cán sự lớp và Chi đoàn sinh viên.

3.1.2. Tư vấn trong lĩnh vực khác

1) Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa và thực hiện các nội quy sinh hoạt trong Trường.

2) Góp ý cho sinh viên về các vấn đề xã hội như rèn luyện bản thân, xây dựng các mối quan hệ và các vấn đề về nghề nghiệp như đặc tính nghề nghiệp, môi trường làm việc, thị trường lao động, sự lựa chọn nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến trong tương lai.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể

Ngoài các nhiệm vụ quy định ở mục 3.1, CVHT chuyên trách và CVHT kiêm nhiệm còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

3.2.1. CVHT chuyên trách

1) Đầu mối xây dựng, kiện toàn hệ thống, hoàn thiện quy trình làm việc và vận hành của bộ máy CVHT để hệ thống này hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đảm bảo là kênh liên hệ của sinh viên với các Khoa/Viện chuyên ngành, các phòng chức năng và các bộ phận liên quan của Nhà trường.

2) Là đầu mối liên lạc giữa hệ thống CVHT kiêm nhiệm với các phòng chức năng của Trường trong việc xử lý các vấn đề liên quan.

3) Tập hợp và chuẩn bị tài liệu cho việc tư vấn, hướng dẫn đội ngũ CVHT kiêm nhiệm. Phối hợp với đội ngũ CVHT kiêm nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

4) Nắm vững phần mềm quản lý đào tạo để hỗ trợ công tác CVHT.

5) Tổ chức các khóa tập huấn về nghiệp vụ CVHT cho các CVHT.

6) Phối hợp với CVHT kiêm nhiệm trong việc tổ chức họp lớp sinh viên đầu kỳ và cuối kỳ.

7) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong Trường, cùng các Bộ môn chuyên ngành trong Khoa tạo điều kiện cho sinh viên học tập đạt kết quả tốt.

8) Giới thiệu cho sinh viên những địa chỉ (cán bộ, đơn vị) để được nhận tư vấn.

9) Biên soạn và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sinh viên và các biểu mẫu.

10) Định kỳ (cuối học kỳ, cuối năm học) hoặc đột xuất báo cáo Khoa về sinh viên và lớp sinh viên. Tham dự các cuộc họp của Khoa có liên quan đến sinh viên.

3.2.2. CVHT kiêm nhiệm

1) Làm đầu mối giải quyết trực tiếp các công việc liên quan đến học tập và rèn luyện của sinh viên mà mình phụ trách.

2) Chủ trì tổ chức họp đầu kỳ và họp cuối kỳ với lớp sinh viên mà mình phụ trách

3) Tham dự các cuộc họp của cấp Khoa liên quan đến sinh viên lớp mình làm CVHT.

4) Thường xuyên liên hệ với CVHT chuyên trách để được hỗ trợ các điều kiện trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao.

5) Quy định thời gian tiếp sinh viên tại Khoa/ Bộ môn chuyên ngành để họ có thể thường xuyên đến nhận ý kiến tư vấn.

6) Cuối mỗi học kỳ, báo cáo tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên với BCN Khoa để phục vụ công tác quản lý. Nắm rõ tình hình của sinh viên thuộc diện yếu kém, thông báo cho gia đình biết để phối hợp với Khoa và Nhà trường trong việc giáo dục và quản lý sinh viên.