Tài liệu học tập học phần Tài chính quốc tế

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Tên môn học (Tiếng Việt): Tài chính quốc tế

Tên môn học (Tiếng Anh): International Finance

Mã môn học: INFI213

Số tín chỉ: 03

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu học tập học phần Tài chính quốc tế gồm có: Đề cương chi tiết môn học và Slides bài giảng

TT

Tài liệu

Chi tiết

1

Đề cương học phần Tài chính quốc tế

Tại đây

2

Slides bài giảng Tài chính quốc tế

Tại đây