Tài liệu học tập học phần Nguyên lý kinh tế vĩ mô

THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Tên môn học (Tiếng Việt): Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tên môn học (Tiếng Anh): Principle of Macroeconomics

Mã môn học: ECON346

Số tín chỉ: 03

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu học tập học phần Nguyên lý kinh tế vĩ mô gồm có: Đề cương chi tiết môn học, Bài giảng, và Ngân hàng câu hỏi.

TT

Tài liệu

Chi tiết

1

Đề cương học phần Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tại đây

2

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tại đây

3

Ngân hàng câu hỏi Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tại đây