Lý lịch khoa học ThS. Lê Phương Thảo

 

Họ và tên:

 Lê Phương Thảo

Giới tính:

 Nữ

Năm sinh:

 1986

Nơi sinh:

Hà Nội

Quê quán

Hà Nội

Đơn vị công tác:

 Bộ môn: Kinh tế

 Khoa: Kinh tế và quản lý

 Trường Đại học: Thuỷ lợi

 

Học vị:

Học vị: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Trường Đại học: Kinh tế quốc dân

Năm: 2014

Dạy chuyên ngành:

 Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu:

  1. Kinh tế môi trường và tài nguyên, chính sách
  2. Phát triển nông thôn
  3. Kinh tế trong biến đổi khí hậu
  4. Kinh tế học bền vững

Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ:

 P514b – A13 – Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại:

 0912421986

Email:

 thaolp@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

  1. Tên báo:  Số 436, tháng 10/ 2014, tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Tên bài: Ước lượng cầu nhập khẩu của Việt  Nam giai đoạn 1990-2013

  1. Tên báo: Số cuối tháng, tháng 6 năm 2014, tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương