Lý lịch khoa học PGS.TSKH Nguyễn Trung Dũng

Họ và tên:

 Nguyễn Trung Dũng

Giới tính:

 Nam

Năm sinh:

 1957

Nơi sinh:

Hà Nội

Quê quán

Bình Định

Đơn vị công tác:

 Bộ môn: Kinh tế

 Khoa: Kinh tế và quản lý

 Trường Đại học: Thuỷ lợi

 

Học vị:

Học vị: PGS.TSKH

Chuyên ngành: Thủy lợi và Môi trường

Trường Đại học: Đại học

Năm: 1984 (TS Thủy nông cải tạo đất và môi trường), 2004 (TSKH Cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường)

Dạy chuyên ngành:

 Kinh tế kỹ thuật

Lĩnh vực nghiên cứu:

 1. Kinh tế môi trường và tài nguyên, chính sách
 2. Phát triển nông thôn
 3. Kinh tế trong biến đổi khí hậu
 4. Kinh tế học bền vững

Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh, Đức

Địa chỉ liên hệ:

 P210 nhà A5 Đại học Thủy Lợi – 175 Tây Sơn - HN

Điện thoại:

0983064990

Email:

 Ntd.kinhte@gmail.com

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

Trong nước

 1. Nguyen Trung Dung (2018): Phân cấp quản lý công trình thủy lợi dưới góc nhìn kinh tế, In Tạp chí Thủy lợi và môi trường (Journal of Water Resources & Environmental Engineering) Review, ISBN 978-604-82-1980-2
 2. Nguyen Trung Dung (2017): Định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên cơ sở bù đắp chi phí – Ý kiến đóng góp khi thực thi luật thủy lợi, In Tạp chí Thủy lợi và môi trường, 59.2017, ISBN 978-604-82-1980-2
 3. Nguyen Trung Dung (2017): Kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi trong vai trò mới khi thực thi Luật thủy lợi, Tạp chí Thủy lợi và môi trường, 58.2017, ISBN 978-604-82-1980-2
 4. Nguyen Trung Dung (2017): Kinh nghiệm thế giới về ứng dụng công nghệ biến đổi gen và đề xuất giải pháp ở Việt Nam, Tạp chí Môi trường (Journal of Environment of MONRE) in July 2017. ISSN 1859-042X
 5. Nguyễn Trung Dũng & Nguyễn Đức Nam Anh (2016): Cần lồng ghép các làng chài truyền thống vào trong quy hoạch và phát triển bền vững du lịch biển Sầm, Tạp chí Kinh tế xây dựng 3/2016. ISSN 1859-4921
 6. Nguyen Trung Dung (2016): Bàn về định mức lao động và một vài suy nghĩ đối với công ty thủy nông, Hội nghị Khoa học thường niên TLU 11.2016, ISBN 978-604-82-1980-2
 7. Nguyen Trung Dung & Ngo Van Chinh (2016): Phát triển nông nghiệp hữu cơ sinh thái và bền vững cho Việt Nam, Tạp chí Môi trường (Journal of Environment of MONRE) chuyên đề I 2016. ISSN 1859-042X
 8. Nguyen Trung Dung (2015): Chính sách thủy lợi phí ở Việt Nam – Bàn luận và phân tích dưới góc độ của kinh tế học, Tạp chí Thủy lợi và môi trường số 51/12.2015. ISSN 1859-3941
 9. Nguyen Trung Dung (2015): Phát triển nông nghiệp sinh thái và bền vững góp phần bào vệ và chống biến đổi khí hậu ở Đức, Tạp chí Môi trường số 06/2015. ISSN 1859-042X
 10. Nguyen Trung Dung (2015): Kinh nghiệm phát triển nông thôn ở Đức, Tạp chí Thủy lợi và môi trường số 49/06.2015. ISSN 1859-3941
 11. Nguyen Trung Dung (2015): Phong trào phát triển nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Đức – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Môi trường số 04/2015. ISSN 1859-3941
 12. Nguyen Trung Dung (2014): Bàn về ý thức và đạo đức môi trường cần thiết cho phát triển bền vững, Hội nghị khoa học thường niên của TLU 11.2014, ISBN 978-604-82-1388-6
 13. Nguyen Trung Dung (2014): Sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp ở Việt Nam – Thảo luận ở góc độ kinh tế sinh thái và bền vững, Tạp chí Thủy lợi và môi trường số 08.2014, ISBN 978-604-82-1388-6
 14. Nguyen Trung Dung & Nguyen Huu Phuc (2014): Phát triển cơ sở hạ tầng qui mô nhỏ phòng chống thiên tai, Tạp chí Thủy lợi và môi trường số 44/03.2014, ISBN 978-604-82-1388-6
 15. Nguyen Trung Dung (2013): Nghiên cứu cơ cấu rác thải của hộ gia đình vùng ven đô Đà Nẵng – Định hướng xử lý rác thải thân thiện môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, Tạp chí Thủy lợi và môi trường số 42/09.2013. ISSN 1859-3941

 

Ngoài nước

 1. Nguyen Trung Dzung & Christine Lacher (2013): Die Chancen und Herausforderungen fuer eine nachhaltige Energiepolitik in ASEAN/Suedostasien (The chances and challenges for sustainable energy policy in ASEAN/Southeast Asia), for Sammelband “Jahrbuch Nachhaltige Ökonomie” in 2013 in Berlin (in German)