Bài tập nhóm học phần kế toán quản trị

Mỗi nhóm giải trên file excel bài tập được chỉ định bằng file sau và gửi vào hộp thư loinv@tlu.edu.vn vào thứ 3 hoặc thứ 4 (ngày 26/3/2019).

Câu hỏi cho Tình huống "Old Turkey Mash":

a.Thay vì trừ ra khỏi doanh thu tất cả chi phí nhà kho và chi phí thùng gỗ, hãy lập lại báo cáo kết quả kinh doanh cho các năm từ năm thứ nhất đến năm thứ ba (xem chi phí thùng gỗ và chi phí nhà kho như là chi phí sản phẩm)

b.Báo cáo kết quả kinh doanh nào ông chủ tịch công ty sẽ trình cho ngân hàng xem xét? Giải thích cho câu trả lời của bạn