Bài giảng môn Quản trị sản xuất tác nghiệp

Các tài liệu học tập học phần Quản trị sản xuất tác nghiệp dành cho sinh viên K56 Ngành Quản trị kinh doanh

Học phần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận và phương pháp tư duy trong quản trị sản xuất sản phẩm và dịch vụ. Nội dung cơ bản của môn học gồm các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất và tác nghiệp; dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm, thiết kế sản phẩm và công nghệ; lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất; định vị doanh nghiệp; bố trí sản xuất trong doanh nghiệp; hoạch định tổng hợp; điều độ sản xuất trong doanh nghiệp và quản trị hàng dự trữ; cũng như việc ứng dụng trong thực tiễn hoạt động sản xuất và tác nghiệp ở các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Bài tập chi tiết của môn học các em tải ở link bên dưới